Meny
Search
Search
Ny kompensasjonsrunde

Ny kompensasjonsrunde

01. april 2022
250 millioner til servering, overnatting, reise og underholdning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter for januar og februar 2022 har søknadsfrist 18. april 2022.
 

Regjeringen har fordelt ut 250 millioner kroner til kommunal kompensasjonsordning i forbindelse med covid-19 for å kompensere tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak.
 

Skien vil motta 1,5 millioner, Porsgrunn 1.135 millioner, Bamble 425 000 og Kragerø 684 000 til fordeling fra ordningen rettet mot følgende bransjer;

 • servering og overnatting
 • sport og fritid (ekskl. idrettslag og - klubber)
 • reisebyrå og –arrangører
 • kunst og underholdning
 • kongress/messe/utstillingsvirksomhet.


Innenfor overnevnte virksomheter vil følgende prioriteres spesielt:

 • Virksomheter innenfor konserter, festivaler og andre tilsvarende publikumsrettede arrangementer, sammen med deres underleverandører av lyd, lys, teknikk og lignende.
 • Nyoppstartede bedrifter, definert som virksomheter som etablert i løpet av pandemien og dermed ikke har regnskapstall for 2019 eller 2020 som sammenligningsår.
 • Bedrifter som har falt utenfor øvrige covid-19 kompensasjonsordninger


Hvem kan søke:
Prioriterte i denne tildelingen er private SMB-virksomheter under forannevnte bransjer som kan dokumentere at de har blitt direkte negativt økonomisk påvirket av nasjonale og/eller lokale smittevernstiltak. Virksomheter som tidligere ikke har mottatt støtte vil bli prioritert.

Hovedkriterier for tildeling:

 • Kvalifisering til støtte baseres på faktisk omsetningstap synliggjort i januar og februar 2022, sammenlignet med omsetning for tilsvarende periode i enten 2019 eller 2020. Sammenligningsmåneder for nyere selskap vil være oktober og november 2021.
 • Forretningsadresse og virksomhet i søkt kommune
 • Omsetningstapet i perioden, samt antall årsverk legges til grunn for fordeling av støtten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte for 2021, kan normalt ikke søke.
 • En virksomhet som er en del av et nasjonalt konsern kan normalt ikke søke.


Hvordan søke:
Søker må via regionalforvaltning.no legge inn søknad. Søker må søke i den kommunen hvor virksomheten har sin hovedaktivitet.
Obligatoriske vedlegg som skal lastes opp i regionalforvaltning.no:

 • Dokumentasjon for omsetning januar og februar 2022 samt omsetning for valgt sammenligningsperiode.
 • Årsregnskap 2021
 • Skatteattest RF-1316 utstedt tidligst i februar 2022. Inneholder denne restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler med Skatteetaten.
 • Notat som bekrefter antall årsverk for perioden.


Viktig informasjon:

 • Vi oppfordrer til å lese godt gjennom utlysningsteksten og tildelingskriteriene.
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Dersom det er spørsmål rundt utfylling av søknaden, ta kontakt.
 • I tildelingsarbeidet kan systemer for kredittvurdering bli benyttet. 
 • Vi gjør oppmerksom på at det kan bli tatt stikkprøver av innsendt dokumentasjon.
 • Klager behandles i henhold til forvaltningsloven, og endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68).


Søknadsfrist er 18. april 2022.

Du søker på www.regionalforvaltning.no
 

Har du spørsmål vedrørende kompensasjonsordningen?

Ta kontakt med:

Monika Lønnebakke, næringssjef Skien kommune: monika.lonnebakke@skien.kommune.no 

Øyvind Solbakken, næringssjef Porsgrunn kommune:  oyvind.solbakken@porsgrunn.kommune.no

 

Har du spørsmål vedrørende skjema?

Ta kontakt med:

Vibeke Abrahamsen: vha@proventia.no

Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM