Stor interesse for økt samarbeid i Grenland

- Dette vil vi være med på, var tonen blant deltagerne på møtet 7.april

Til tross for at det var første dag over påske og at ODD spilte kamp i Molde kunne daglig leder i Skien Næringsforening, Jorunn Kjær ønske velkommen til nesten 100 deltagere som ville vite mer om scenariet Grenland Næringsforening.

Daglig leder i Vekst i Grenland, Gro Haugland er en av de som heier på forslaget.  

- "Kjøttvekta" har stor betydning for utfallet i næringspolitiske saker, sier Gro og avsluttet sitt innlegg med å heie på en stor sterk næringsforening i Grenland.

- Infrastruktur, kompetanse og samarbeid er de viktigste faktorene for å lykkes, fortsatte regionsdirektør i NHO Telemark, Nikolai Boye. Viktig er også den kontakten NHO har med Telemarks stortingsbenk for å få gjennomslag i næringspolitikken.

I lengre tid har Tom Eigel Bratsberg Larsen, styreleder i Skien Næringsforening,  sammen med Jan Terje Olsen, Kjell Nærum og Svein Erik Olesen jobbet med å kartlegge alternative løsninger. Inspirasjonen er hentet fra andre næringsforeninger som har lykkes.

I første omgang etableres  det en prosjektgruppe som skal arbeide fram en løsning. Her er alle foreninger/organisasjoner invitert til å være med. I løpet av kvelden meldte flere foreninger i Porsgrunn og Bamble sin interesse for å delta i prosjektgruppen. 

Les arbeidsdokumentet om Grenland Næringsforening og presentasjonen til Tom Eigel

Både TA og Varden var til stede.

Dette skrev Stine Solbakken i TA i sin artikkel:

 En veldig positiv invitasjon

SKIEN: – En felles næringsforening i Grenland er en riktig tanke, som burde vært realisert for lengst, mener representantene fra næringsforeningene i Bamble og Porsgrunn.

– Jeg er veldig positiv til invitasjonen fra Skien næringsforening, sier Hans Johan Dyring i Porsgrunn handelstandsforening.

– Vi ønsker å vite litt mer om foreningsmodellen som Skien næringsforening tenker seg, men det er virkelig på høy tid at alle foreningene samarbeider. Det er litt for lite resultateffekt i dag med jobben vi gjør hver for oss. Det er krevende å drive næringsforeninger på frivillig basis, sier Nils-Johan Tufte i Bamble næringsforening.

STOR INTERESSE

Det var over hundre representanter fra ulike handels- og næringsforeninger, som møtte tirsdag kveld til orientering om et framtidig fellesskap i Grenlandsregionens næringslivsforening.

– Å etablere en ny forening i Grenland, kunne vi i Skien næringsforening gjort alene. Jeg tror vi kunne vervet mange medlemmer fra foreninger i hele området, men ideelt sett ønsker vi en stor forening der næringslivet i Grenland står sammen og blir hørt. Nå kan det endelig skje og alle kan delta i utformingen, sier styreleder i Skien næringsforening, Tom Eigel Bratsberg Larsen.

– En av de viktigste effektene, er at vi får en forening som kan bestille politiske vedtak. I dag utformes mange næringsplaner, som uten unntak er utviklet av kommunene og fylkeskommunen. Vi i næringslivet får planene på høring. Det er jo helt bakvendt. Vi må bli store, sterke og snakke med en stemme, spesielt mot sentrale myndigheter. Vi har fått en merkelapp i Grenland at vi ikke blir enige. Bevilgende myndigheter prioriterer regioner der lokale krefter klarer å samarbeide om felles mål.

– Hva kan argumentene være mot en felles forening?

– Patriotismen og den lokale selvhevdelsen i egen bransje eller eget kvartal. I Grenland er vi også kjent for å være skeptiske til forandringer. Jeg tror de fleste er positive til initiativet, men saken trenger å modne. Jeg tror de fleste ser at det er lite vi kan gjøre lokalt og at vi må jobbe regionalt. Vi har alt som skal til for at Grenland blir en attraktiv region for etablering av næring og familieliv.

– Hvor snart tror du bransjen er samlet i en ny samlende næringsforening?

– En stor forening med avdelinger, som ivaretar funksjoner som foreningene har i dag, kan være i gang om et år. Det krever sterk vilje. Mer realistisk er oppstart med et felles sekretariat der foreningene er medlemmer, men en slik løsning er nok ikke så kraftfull som en stor, felles forening, mener styrelederen i Skien næringsforening.

 

FAKTA
For mange små

BAKGRUNN: Aktørene i industri, handel og annen næringslivsvirksomhet i Grenland har mange felles interesser, men er tilsluttet et stort antall ulike foreninger, som Kjørbekk og Rødmyr interesseorganisasjon, Porsgrunn min by, Servicebyen Skien, Porsgrunn handelsstandsforening, IKT Grenland, Skien næringsforening, Bamble næringsforening, Skien gårdeierforening, Senterforeningene på hver av kjøpesentrene Down Town, Herkules, Lietorvet, Arkaden og Brotorvet, Brevik handels- og industriforening, håndverker- og industriforening i hver av byene Skien og Porsgrunn, Solkysten handelsforening, flere lokale landbrukslag mm.

MÅL: Et bransjefellesskap i en ny forening med navn Grenla n d s r e g i o n e n s Næringslivsforening.
Kilde: Skien næringsforening

Og dette skrev Tom Erik Thorsen, sjefsredaktør i Varden 

Sammen eller hver for seg?
Skien næringsforening har tatt initiativ til å danne en felles næringsforening for Grenland. Det er et mylder av foreninger og selskaper som har til hensikt å fremme næringslivets interesser og veksten. Vekst i Grenland, (ViG) som ett eksempel, er kommunenes næringsavdelinger, som har som formål (blant annet) å legge til rette for etableringer og rammebetingelser. Svært mye kretser rundt Strategisk næringsplan for Grenland, som har tre hovedformål: 1) Øke antall arbeidsplasser, 2) Øke attraksjonskraften og 3) Jobbe for økt kunnskap, forsking og utvikling.

Skien næringsforening er en forening for det allerede eksisterende næringslivet. Som gjerne mener noe om det Vekst i Grenland mener. Her er enkeltbedrifter medlemmer. Hensikten er å fremme næringslivets interesser, for eksempel ved å være kontaktorgan og høringsinstans for kommunen, eller ved å bringe egne saker til torgs. 

Dersom – rent hypotetisk, selvsagt – rådmannen i Skien foreslår å endre parkeringsforholdene i sentrum eller omregulere et område til næring, er det naturlig at næringsforeningen mener noe. Fordi det angår angår deres medlemmer. Men det er like naturlig at Servicebyen Skien også mener noe. Det samme kan man si om Kjørbekk og Rødmyr interesseorganisasjon, Porsgrunn Min By, Porsgrunn handelsstandforening, IKT Grenland, Bamble næringsforening, Skien gårdeierforening, Senterforeningene på Down Town, Herkules, Lietorvet, Arkaden og Brotorvet, Brevik handels- og industriforening, Skien håndverker- og industriforening og Solkysten handelsforening. 

«Vi har til tider fått høre at vi i Grenland er lite samkjørte når saker og prosesser skal diskuteres. Iveren etter å representere en helt egen, unik mening kan noen ganger overskygge evnen til å søke allianser for å lettere få gjennomslag for de viktigste og felles forholdene,» skriver styret i Skien næringsforening i et nokså omfattende og ferskt notat, der mulighetene for en felles næringsforening Grenland utredes.

Foreningene er, som foreninger som oftest er, startet som følge av individuelle formål. Spørsmålet er om foreningene mener forskjellige ting. Ofte ikke, ifølge Skien næringsforening, som peker på at foreningene avga nærmest identiske høringssvar i forbindelse med Areal- og transportplan Grenland. Ville det vært mer hensiktsmessig om næringslivet i Grenland hadde én – og felles – mening om saken? Antagelig. Jeg oppfatter at næringslivet forbausende ofte er enig med seg selv. Selv om det av og til er variasjoner. Mye skyldes nok at næringslivet fungerer best dersom vilkårene er like for alle. NHO står også sterkt i Telemark, som en samlende faktor og Grenland er ett felles bo- og arbeidsområde. – Utfordringene er regionale, påpekte næringsforeningens leder, Tom Eigel Bratsberg Larsen, på næringsforeningens rekordgodt besøkte møte om saken i går kveld. 

De ulike næringsforeningene samarbeider lite i dag. Det kan godt hende at dette er fornuftig og velbegrunnet. Jeg mistenker at «det bare er slik». På utviklingssiden gjøres det stadig mer, blant annet med initiativer fra Vekst i Grenland og Telemark fylkeskommune, hvor sistnevnte for alvor er kommet på banen. Dersom næringslivet vil ha et ord med i laget, kan de velge om de vil hviske med mange stemmer eller brøle med én. – Det er kjøttvekta som teller, sa ViG-sjef Hanne Gro Haugland.

Samtidig: Vi vet av erfaring at det hjelper å stå samlet i kampen om de rikspolitiske prioriteringene – og pengene. Her kan det lokale næringslivet også spille en rolle. Næringsforeningene i Haugesund-regionen, Trondheim-regionen, Tromsø-regionen, Hamar-regionen og Kongsbergregionen blir trukket fram som gode eksempler på næringsforeninger av format. Sistnevnte har, for eksempel, seks ansatte. Skien næringsforening har én. 

Det kan bli en krevende øvelse å samle næringsinteressene i Grenland. Det kan til og med gjøre litt vondt for enkelte. Men dette er verre: Siden 2008 har Telemark mistet 3.000 arbeidsplasser. De aller fleste i Grenland. Vår vekst er svakere enn i landet forøvrig. I NæringsNM gjør Grenland det dårligere – mye dårligere – enn Lillehammer-, Hamar-, Sandefjord/Larvik-, Kongsberg/Numedal-, Hallingdal-, Indre Østfold- og Sør-Østerdalregionene. For å nevne bare noen få.

Vi har et bredt, mangfoldig og vitalt næringsliv i Grenland, men noe må skje. At næringslivet i Grenland samles i én interesseorganisasjon og snakker med én stemme, kan ikke være annet enn positivt. Jeg er helt sikker på at av begrepene «suksess avler suksess» og «den enes død, den annens brød», er næringsforeningene i Grenland mer opptatt av det første. Signalene i går, fra foreningene i Porsgrunn og Bamble, ViG og NHO, var alle svært positive.

Ikke alt blir bedre av å bli større, men det er som regel lettere å skape sammen, og ikke hver for seg.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler