Meny
Search
Search
Kronikk

Kronikk

10. januar 2024
Næringslivet ønsker ny BYPAKKE
Næringslivet i Grenland ser stort behov for ny Bypakke

En betydelig, alvorlig og kostnadskrevende utfordring for næringslivet i Grenlandsregionen dreier seg om fremkommeligheten på veinettet vårt. Når vi fikk godkjennelse i statsråd for innføring av bypakke i 2015, ble arbeidet med å utvikle et hensiktsmessig veinett i Grenland påbegynt. Siden den gang har det skjedd store endringer, utbedringer og nyetableringer som til sammen har bidratt til vesentlige og helt nødvendige forbedringer for alle typer trafikanter.

Men fremdeles står mye igjen før vi virkelig kan merke at behovet for fremkommelighet er tatt på alvor og at næringslivet kan oppleve veisystemet som en medspiller og ikke en slitsom motspiller. For vi er bare halvveis på veien frem til gode nok løsninger og derav avhengige av at bypakkeprosjektet forlenges inn i fase 2. Vi kan gjerne bidra til å dokumentere næringslivets konkrete behov for forbedringer utover det som allerede følger saken fra tidligere.

En av forutsetningene for en bypakke i 2015, var at deler av finansieringen skulle skje gjennom innkreving av bompenger. Slik har det blitt både i Norge og i mange andre land rundt oss: Vegutbygginger må finansieres ved hjelp av brukerbetaling. I alle deler av samfunnet opplever vi at prisene stiger. Det ville antagelig være naivt å tro at bypakkeprosjektet skulle være beskyttet mot prisøkninger.

Prisnivået og hvem som betaler i bommene er det som har størst betydning for hvor mye trafikk og - køer vi får i Grenland framover. Det er ikke høye bomtakster i Grenland i dag, og vi mener det er naturlig å øke satsene i takt med prisveksten som for alle andre kostnader i samfunnet.

Det er naturligvis mange syn på saken om innkreving av bompenger, og ikke minst om hvordan midlene brukes. Utvikling av infrastruktur for alle typer trafikanter er en svært kompleks oppgave som innebærer at noen alltid vil være svært fornøyd med noe som andre er tilsvarende misfornøyde med. Allikevel må det sies at det oppleves at folk flest har forståelse for tiltaket som helhet og at majoriteten aksepterer at brukerne av vei må ta en del av regningen.

Etter mye medietrykk om saken, ønsker vi å tydeliggjøre at næringslivet i Grenland sier ja til Bypakke fase 2 og Byvekstavtale som gir mindre trafikk og køer, raskere varetransport - og en bedre by for alle. Avtalene gir en unik mulighet for Grenland som næringslivet oppfordrer politikerne til å utnytte til beste for næringslivet og befolkningen.

Vi vil på det sterkeste tydelig anmode Grenlands politikere til samarbeid for å fortsette med fase 2 og akseptere den virkeligheten som ligger i at prisveksten selvsagt også rammer bygging av vei.
Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM