Meny
Search
Search

Vedtekter

Vedtekter sist revidert 03.02.2021 i forbindelse med fusjon med Skiens Handelskammer

§ 1 - Navn

Foreningens navn er Grenland Næringsforening.

 
 

§ 2 – Formål

Foreningen har til formål å ivareta og fremme næringslivets interesser i Grenland ved å:

a)     Virke som næringslivets kontaktorgan i saker som berører næringslivets stilling i Grenland.

b)     Virke som formidler av informasjon mellom næringslivet, allmennheten og offentlige organer.

c)     Arbeide for medlemmenes interesser i alle spørsmål hvor foreningens ansvarlige organer finner dens medvirkning, uttalelser eller initiativ ønskelig.

d)     Skape kontakt mellom medlemmene gjennom møtevirksomhet og andre tiltak for å bidra til å utvikle miljøet innenfor næringslivet i Grenland.

Foreningen skal også ivareta handelskammerfunksjonen i Vestfold og Telemark.

 
 

§ 3 – Medlemskap

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller firmaer med tilknytning til næringslivet i Grenland. Hvert medlem har 1 stemme.

Foreningens kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Er kontingenten ikke betalt innen årets utgang, har styret rett til å stryke vedkommende medlem fra foreningen.

Utmeldelse må skje skriftlig innen utgangen av året.

Et medlem som ved sin opptreden skader foreningen, kan ekskluderes ved beslutning av styret. Vedkommende medlem kan innanke styrets beslutning for ordinær generalforsamling hvor det kreves 2/3 flertall for eksklusjon.

Æresmedlemmer kan utnevnes ved enstemmig styrebeslutning.

 
 

§ 4 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 30. juni med 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eller om styret ønsker det, av en dirigent valgt av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling er ikke beslutningsdyktig dersom ikke minst 20 medlemmer er tilstede. Er slikt antall ikke fremmøtt, innkalles til ny generalforsamling med 8 dagers varsel, og denne er beslutningsdyktig uansett antallet av fremmøtte medlemmer.
Stemmerett på generalforsamlingen har de medlemmene som personlig er tilstede. Ingen kan avgi mer enn én stemme.
Alle saker avgjøres med flertallsbeslutning om ikke annet er særskilt bestemt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Protokoll føres over generalforsamlingens forhandlinger og undertegnes av to fremmøtte medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal behandle:

a)     Styrets beretning.

b)     Revidert regnskap fra foregående år.

c)     Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

d)     Fastsettelse av kontingent.

e)     Valg av styre.

f)      Valg av valgkomité.

g)     Valg av revisor.

h)     Fastsettelse av eventuelle honorar til styrets medlemmer.

i)      Eventuelt.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innlevert styret minst fire uker før generalforsamlingen.

 
 

§ 5 – Valgkomité

Valgkomitéen består av en leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 1 varamedlem. Komitéen bør være mest mulig representativ for foreningens sammensetning.

Det skal foreligge instruks for valgkomitéen. Instruksen skal vedtas på generalforsamlingen.

Valgkomitéen velges av Generalforsamlingen for 1 år av gangen. Komitéen kan gjenvelges, men generelt skal lengst sittende medlem gå ut hvert år og erstattes av avtroppende leder eller alternativt avtroppende styremedlem.

 
 

§ 6 – Styret

Styret består av leder, nestleder og 5-7 medlemmer, samt 2varamedlemmer.
Styret velges av generalforsamlingen. Leder velges for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Nestleder velges av styret. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen.

Styret trekker opp retningslinjer for forretningsførsel og ansetter daglig leder. Budsjett og handlingsplan behandles av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. Beslutninger avgjøres ved simpelt flertall. Styret kan opprette og oppløse utvalg innen foreningen. Styret trekker opp retningslinjer for utvalgenes/gruppenes arbeid og funksjonstid.
Det skal føres styreprotokoll.

 
 

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles skriftlig med 8 dagers varsel enten etter bestemmelse av styret eller etter krav fra minst 20 av foreningens medlemmer. Den innkalles som den ordinære generalforsamlingen, men behandler kun saker som er nevnt i innkallelsen.

 
 

§ 8 – Vedtektsendringer

Beslutning om vedtektsendring kan bare fattes av generalforsamlingen og da med minst 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring må være innsendt skriftlig til styret minst 4 uker før generalforsamlingen.

 
 

§ 9 – Oppløsning av foreningen

Foreningen kan oppløses bare etter beslutning fattet av generalforsamlingen med ¾ flertall av de stemmeberettigede, som må være minst ¾ av alle medlemmene. Siste generalforsamling bestemmer hvordan foreningens midler skal anvendes.