Meny
Search
Search
1500 daglige turer i Grenland

1500 daglige turer i Grenland

16. mars 2022
Ny rapport om næringstransporten - les om flaskehalsene og behovene

En ny bypakke er i planleggingsfasen, og i den forbindelse arbeider Bystrategi Grenland med behovskartlegging.
 

I 2021 ble det arrangert flere frokostmøter hvor næringslivets stemme ble hørt og aktuelle aktører kunne komme med innspill og meninger.
 

6. september ble det arrangert et arbeidsmøte på tvers av bransjer, etater og roller. Her ble det arbeidet i grupper og de ulike gruppene meldte tilbake hva behovet og ønskene var for næringstransportens fremtiden.
 

Nå er rapporten ferdig, og det er en del viktige funn.

- De kartlagte utfordringene omhandler hovedsakelig manglende tilrettelegging for varelevering, flaskehalser og dårlige forbindelser og fremkommelighet i veisystemet.

- Gjennom bylogistikk-undersøkelsen kom det også frem at flere aktører opplever at de ikke involveres eller informeres i forbindelse med prosjekt- og anleggsarbeid på vei- og gatenettet.
 

Her er et kort utdrag fra rapporten:

Det er handelsområdene (Herkules, Down Town) og sentrumsområdene i Skien og Porsgrunn som skaper mest godstrafikk, jf. Figur 5-1. Det gjennomføres over 1 500 turer til/fra hvert av disse områdene per døgn. Industriklyngen midt i bybåndet skaper mye godstrafikk, til sammen 4 000 turer per døgn til og fra Klosterskogen, Kjørbekk, Rødmyr, Nenset og Klyve. Også Osebakken/Hovenga, Eidganger og Stathelle har en del godstrafikk.

Rv.36 er hovedakse for reisestrømmer med gods og varer, spesielt mellom sørlige deler av Skien kommune og Porsgrunn kommune. E18 er også en viktig akse, først og fremst for gjennomgangstrafikk. Godstrafikken utgjør en liten andel av den totale trafikken. Denne trafikken utgjør 6- 8 prosent av den totale trafikken langs i bybåndet. Fra Porsgrunn øst mot Vestfold, Drammen og Oslo er imidlertid andelen høyere - her er 20 prosent av trafikken godstransport.

Sammenlignet med personbiltrafikk er det lite godstrafikk i nordlige og østlige deler av Skien kommune. Det skyldes at det er få nærings- og handleområder i disse delene av kommunen. Selv i områder der godstrafikken totalt sett er liten, kan denne transporten gi trafikale utfordringer lokalt hvis det dreier seg om store kjøretøy og mye ut- og innkjøring på bestemte tider av døgnet. Flere enkeltbedrifter i byregionen har transporter med store lastebiler og vogntog som møter utfordringer med trange gater og kø i rushtiden. 
 

Les hele rapporten her:
Temautredning næringstransport og persontrafikk med bil
 

Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM