Meny
Search
Search
Resultater spørreundersøkelse

Resultater spørreundersøkelse

16. mai 2023
Næringslivets prioriteringer for kommunevalget
I slutten av april ble det sendt ut en kort spørreundersøkelse til medlemmene hvor vi ønsket svar på hvilke saker de ønsker løftet frem mot kommune- og fylkesvalget i høst. 
Vi fikk 53 svar.


Geografisk tilhøringhet:
Hovedvekten av respondentene er folk/bedrifter i Skien: 

Alder:
45-60 år er den gruppen med flest besvarelser:

Rangering av politisk saker:
Vi ba respondentene rangere en del politiske saker, og svarene fordelte seg slik: 

35 % har Infrastruktur som sitt førstevalg.
32 % har Kommunesammenslåing som sitt førstevalg.
20% har Attraktivtet og Omdømmebygging som sitt førstevalg. 
Kun 4 % har Klima/miljø på sitt førstevalg, det er det samme som for Fagkompetanse/Saksbehandling i offentlig sektor. 

Oppsummering av "Ordet fritt": 
Respondentene kunne fritt svare hvilke saker de mener er viktig.
Sortert i kategorier ble dette resultatet:
 
Kommunereform/mer samarbeid på tvers av kommunegrenser        19
Infrastruktur 17
Næringsutvikling 15
Kompetanse 6
Attraktivitet 5
Utenforskap 2
Strøm 1
Klima/Miljø 1
 
Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM