Meny
Search
Search
Riksveg 36 - Kronikk

Riksveg 36 - Kronikk

03. mars 2023
Skrinlegging vil bli en flaskehals for næringslivet
Grenland Næringsforening har skrevet en kronikk om betydningen av RV36 og behovet for en løsning rundt den. Den har vært publisert i Varden og TA.
Les den her:

Hvis Statens vegvesen ikke finner en løsning og legger prosjektet dødt, vil fremtidig trafikk ville gå over Herøya på dagens vei. Dette kommer til å bli en flaskehals for næringslivet og ikke ønskelig for noen som bruker veien. Ikke minst lite ønskelig for de som bor på Herøya.
 

Det har lenge vært kjent og akseptert, at fremkommelighet og gode veiløsninger sammen med annen infrastruktur, er en av næringslivets aller viktigste rammebetingelser. Slik er det selvsagt også i Grenland hvor varer/kunder/ansatte skal inn og ut av våre bedrifter, og hvor dårlige og tungvinte veiløsninger er ødeleggende for virksomhetens fremtidige konkurransekraft og eksistensgrunnlag.

Det er utfordringer med dagens løsning for påkobling til «livlinjen E18», som i praksis vil si Rv36, og behovet for å oppgradere denne forbindelsen er stort og økende med voksende trafikk.
 

Rv36 binder sammen næringstrafikken fra Sørlandet og Oslo via E18 og videre til Øvre Telemark via E134 til Vestlandet. En svært viktig trafikkåre for næringslivstransport, både internt og ut og inn av Grenland. Rv36 er viktig for næringslivet i hele Grenland; som avlastning av belastede lokalsamfunn, tilknytning til industri og næringsliv på Herøya og øvrige Porsgrunn, til-fra Vold-Frier, næringslivet på Kjørbekk og Rødmyr, vil kunne avlaste et belastet lokalvegnett og gi nye muligheter for næringsutvikling.
 

For kort tid siden publiserte konsulentselskapet Menon Economics på oppdrag fra Statens vegvesen en rapport som i tall og tørre termer bekrefter hvor viktig veier er i samfunnet. De konkluderer tydelig med betydningen av å lytte til næringslivets behov - og viser til veiers viktighet som såkalt inntektsgenerator for samfunnet. Denne rapporten mener vi at flere burde lest.
 

Når regionens bypakke/byvekstavtale har åpnet muligheten for at Rv36 kommer med i Nasjonal transportplan (NTP) og faktisk kan realiseres, har både Grenland Næringsforening (GNF), våre medlemmer og øvrig næringsliv, fattet håp om at en regional helhetlig løsning for Grenland kan gjennomføres. Vi har derfor i de siste ukene og månedene fulgt spent med når politikerne har fattet beslutninger i denne saken. Slike beslutninger blir aller best når de fattes på saklige, faglige og grundige fakta. Denne jobben er det Statens vegvesen som organiserer. Statens vegvesen er i sitt mandat pålagt å legge fram alternativer. Deretter har de egne parametere for å finne den beste løsningen for oppdragsgiveren – altså samfunnet vårt. Statens vegvesen skal kun utrede, eksempelvis behov for tunnel ved Herøya, og ingen vegløsning skal vedtas nå. Vi ser at både innbyggere og næringsliv i Skien har måttet vente i lang tid på en konklusjon, der båndlegging av arealer har vært en av konsekvensene. Vi har derfor forståelse for at bystyret i Porsgrunn ikke ønsker tilsvarende båndlegging og usikkerhet rundt etableringer og utvikling av næringsarealer og sentrumsnære områder.
 

Samtidig må det svært raskt finnes gode løsninger som ivaretar behovene for både forutsigbarhet i infrastruktur og næringsutvikling i Grenland, uavhengig av kommunegrense. I motsatt fall er veien ut av Nasjonal Transportplan kort og Grenland satt flere tiår tilbake hva gjelder effektiv infrastruktur. Når vi bor tett på der vi jobber, er det enklere å benytte sykkel eller buss. Det blir ikke like lett hvis bedriftene, grunnet dårlig infrastruktur, flytter til næringsområder lengre unna boligområder og sentrumsnære funksjoner som knutepunkt for buss og jernbane. Vi må sørge for å være et attraktivt bo- og arbeidsmarked, og god infrastruktur bidrar sterkt til dette. En ny Rv36 vil sørge for god flyt av varer og tjenester inn og ut av vårt område og knytte Grenland sterkere til resten av sør-øst landet og oppover i fylket.

Bypakke Grenland gir vesentlige belønningsmidler til offentlig transport og tiltak for gang og sykkel, en avtale som forutsetter nullvekst i privatbilismen, men gjelder ikke næringstrafikk.
 

Ny Rv36 har vært planlagt i en videreføring av bypakka siden 2015 og prosjektet skal være det statlige bidraget i ny bypakke fase 2. Hvis Rv36 legges på is, mistes de statlige midlene som er øremerket og ikke kan benyttes til noe annet i Grenland. Faren er da at staten velger å bruke dem på andre samferdselsprosjekter i Norge, der Grenland er i knallsterk konkurranse.
 

Vi har i dag flere avkjøringsmuligheter fra E18, men med den nye E18 som nå bygges, må man enten ta av på Lanner - eller i Skjelsvikdalen. Når nye E18 åpnes for trafikk, vil den gamle traseen ned Lillegårds-kleivene endre status til riksvei - med tilhørende vedlikehold, brøyting og strøing til riksveistandard. Ingen lastebil vil ønske seg opp eller ned den veien på vinteren, og tungtrafikk gjennom og inn og ut av Grenland, vil i stor grad måtte benytte krysset i Skjelsvikdalen.

Det er viktig at alle har fokus på en felles og helhetlig løsning for trafikken gjennom Grenland, og at de legger til rette for næringslivets videre vekst, langsiktighet og forutsigbarhet! Det forventer næringslivet i Grenland av våre folkevalgte!

Skjalg Aasland Styreleder Grenland Næringsforening
Mette Sannerholt Andersen Daglig leder Grenland Næringsforening

Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM