Meny
Search
Search

Høringsaker Skien Kommune

Her vil høringssaker som gjelder Skien fortløpende legges ut.

202306795-3 Fossum Sol 1 AS – Høring av søknad og konsekvensutredning om Fossum solkraftverk

23/57528 - 25 Hva mener du om planen for Amtmand Aalls gate 71-83?

2023

23/48956 - 3 Hva mener du om detaljregulering for Bølevegen 32 - 44?

Varsel om oppstart av planarbeid - Amtmand Aalls gate 71-83, Skien kommune

Varsel om oppstart av planarbeid - Tømmerkaia, Skien kommune

Dokument 22/11539-8 Kommunedelplan Skien sentrum. Oppstart planarbeid og høring av planprogram sendt fra Skien kommune

23/05890-2 Endring av detaljregulering for gbnr. 1/11 - datasenter på Gromstul - høring

Detaljregulering for Bedriftsvegen 10.1. gangs behandling.

20230214 varsel oppstart planarbeid Ibsenbiblioteket jmk

2022 Høringssvar og tilsvar

22/08853-3 Kommuneplanens arealdel 2022-2034. Høring og offentlig ettersyn

22/08674-3 Hva mener du om forslag til ny lokal gebyrforskrift for behandling av reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering i Skien kommune?

21/10288-13 Høring kommuneplanens samfunnsdel

Forslag planprogram rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein

Ref. 631135-01 Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for GBNR.56/79 og 56/80 på Limi, Skien kommune / Millba

Dokument 20/10427-3 Ønsker innspill fra næringsforeningene i Grenland til forslag til revidert Skiensmodell

2021 Høringssaker og tilsvar

Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - Forslag til planprogram

2020 Høringssaker og tilsvar

Hva mener du om planen for Raset? - Høringsbrev

Detaljregulering for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul

19/09002-23 Hva mener du om planen for hotell i Telemarksgata?

Varsel om oppstart av reguleringsplan for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul, GBNR 11/1 Skien Kommune

200103 Varsel om oppstart for Århus bru

Melding om vedtak: detaljregulering for eiendommen 221/32 - Rødmyr

2019 Høringssaker og tilsvar

Varsel om oppstart av detaljregulering for GBNR. 300/ 2658 m.fl - Telemarksgata 24 (Hotel Nora)

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Telemarksvegen 61 (Forretning, bensinstasjon og bolig)

Saksdokumenter:

Referat_PlanId 2019001_Telemarksvegen 61
Oversiktskart
Høringfrist 07.06.2019


Høringssvar: Saken er behandlet i GNF v/Skien Lokalutvalg og GNF har ingen høringskommentarer på nåværende tidspunkt. Dette er orientert om per. e-post til prosjektleder i Skien kommune 7/6 2019.

Oppstartvarsel områderegulering for Raset

2018 Høringssaker og tilsvar

Høring E18 Langangen-Kjørholt med ny Grenlandsbru

Varsel om oppstart av planarbeid, sykkelpressveg mellom Skien og Porsgrunn

Varsel om oppstart av planarbeid på Gulset lokalsenter, Skien

Forslag til klimahandlingsprogram for Skien kommune til offentlig høring

"Moflataprosjektet" Rv. 36/Fv. 59/Fv. 48 Telemarksvegen-Ulefossvegen-Bjørntvedtvegen Varsel om oppstart av planarbeid

Offentlig ettersyn - områdeplan for Stevneplassen

Detaljregulering for gbnr. 11/1 - Datasenter på Gromstul

Detaljregulering for Tømmerkaia, Skien